Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

Tên ngân hàng:
 

Mã Swift:
                                                             

Mã ngân hàng thanh toán:
 

Người thụ hưởng:
 

Tài khoản:
 

Địa chỉ của Ngân hàng: